2017 wkÿve‡l© 6ô †kÖwY‡Z fwZ©i Rb¨ fwZ© cixÿvq wbe©vwPZ cixÿv_©x‡`i

µwgK b¤^i I fwZ©i wbqgvejx :

 

‡Q‡j :

1,2,3,4,5,8,9,11,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,34, 36, 37, 40,  41, 45, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,69,71, 85,117,118,122,125,126,141,146,149,151,155, 160, 161, 167, 174, 177,182,185,186,191,193,196,200,202,206,207, 217, 218, 219, 221,222,223,228,230,233,234,236,250,255,265,266, 269, 270, 278,279,280,291,292,293, 305, 316, 317,324,325,342|

 

‡g‡q :

404,405,409,410,411,412,413,414,420,422,423,425, 427, 429, 430, 432,433,435,436,437,438,439,440,441, 442, 443, 448, 453, 459, 461,465,466,467,470,474,475,479,487,489,490,491,492,493, 494, 495,496,497,498,499,501,503,505,506, 509, 514, 515, 517, 521, 523,  525,  526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537,538,539,540,544,545,551,553,557,558,562, 574, 577, 578, 582,584,585,586,589,614,650,651,681,684|

 

 

fwZ©i wbqgvejx :

1| AvMvgx 01/01/2017 wLªt iweevi †_‡K 05/01/2017 wLªt e„n¯úwZevi ch©šÍ fwZ© Pj‡e|

2| fwZ©i mgq mswkøó cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K 5g †kÖwYi mgvcbx cixÿv cv‡ki cÖksmv cÎ I B›Uvi‡b‡Ui gvK©kxU Rgv w`‡Z n‡e| (ciewZ©‡Z Aek¨B g~j mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc Rgv w`‡Z n‡e)

3| fwZ©i mgq wb¤œiƒc UvKv Rgv w`‡Z n‡e :

evwl©K Pv`vu-            800/- UvKv

fwZ© wd-           150/-  ,,

Rvbyqvix gv‡mi wUDkb wd-      70/- ,,

†gvU=       1,020/- UvKv

4| wbe©vwPZ QvÎ/QvÎx‡`i Av‡M Avm‡j Av‡M fwZ© Kiv n‡e| Avmb Lvwj _vKv mv‡c‡ÿ ciewZ©‡Z A‡cÿgvb ZvwjKv †_‡K fwZ© Kiv n‡e|